Rubel Rubbings Virtual Collection
 

Browse the Collection     

Title  |  Name   |  Subject   |  Genre 

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u   v  w  x  y  z 

Prev   Next     or Jump To: 

 

Votive offering by Bian Kong to build a votive image of Ksitigar 

Votive offering dedicated by Bian Yizhong 

Votive offering dedicated by donors 

Votive offering dedicated by Mrs. Wang 

Wan bing chu yu bang ji (b) 

Wan bing chu yu bang ji (c) 

Wang ? Qing zao pusa ji 

Wang ? zao xiang ji 

Wang Aliu, Zhu Shanyu, Wang jiu niang, Jin jiu niang deng ti min 

Wang Baoying qi Zhang shi zao Guanyin xiang ji 

Prev   Next  

Hints

A Harvard University Library Virtual Collection,
Copyright 2009 by the President and Fellows of Harvard College