Rubel Rubbings Virtual Collection
 

Browse the Collection     

Title  |  Name   |  Subject   |  Genre 

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 

Prev   Next     or Jump To: 

 

Engraved images from Yongjian Dinging Hall 

Epitaph from tombstone of General Fu Lin 

Er long xi zhu tu 

Er tao sha san shi, chu xing tu 

Fa Cang zao Amituo xiang ji 

Fa na po si zun zhe xiang bing zan 

Fan Chu zao xiang ji 

Fang bao zi qi Zhang shi ti ji 

Fang Shanwei zao Mile bing er pusa yi qu ji 

Fang shan xian ren Cui Huaijian zao guan shi yin fo ji 

Prev   Next  

Hints

A Harvard University Library Virtual Collection,
Copyright 2009 by the President and Fellows of Harvard College