Rubel Rubbings Virtual Collection
 
Title
Stele with inscription praising Buddhist scholar Xuanzang
Sanzang sheng jiao xu bei
Sanzang sheng jiao xu ji bing xin jing
Qi fo tou sheng jiao bei
Sheng jiao xu
Ji Wang Xizhi zhi shu sheng jiao xu
Tang ji sheng jiao xu
Da Tang Sanzang sheng jiao xu
Name/Creator
Wang Xizhi, 321-379, Chinese, 
Xuanzang, ca. 630, Chinese, 
VIA ID
olvwork272849 
Digital Object
Stele with inscription praising Buddhist scholar Xuanzang.   Sanzang sheng jiao xu bei
Location
Harvard Fine Arts Library, Special Collections
Creation Date
20th. century
Description
226 x 94 cm
Form/Genre
still image

rubbings
Style
Tang
Style
Jin Dynasty (265-420)
Culture
Chinese
Materials Type
ink
Materials Type
paper
Materials Type
intaglio
Subject
Xi'an bei lin, Xi'an Shi, Shaanxi Sheng, China ;  stele (archaeology) ;  inscriptions ;  calligraphy ;  Buddhas ;  Buddhist monks ;  Buddhism ;  emperors ;  princes

Note
Rubbing of inscription of introduction to San zang sheng jiao praising Buddhist scholar, Xuanzang of the Tang dynasty. 7 Buddha images (not clear) on top of the inscription. Inscription stating Xuanzang's contributions in translating Indian Buddhist cannons into Chinese. Texts written by Emperor Taizong (reign 627-649), of Tang Dynasty. Postscript by Prince Li Zhi (Gaozong, reign 649-683) and followed by a copy of Xin jing: Heart sutra. Calligraphy by Buddhist Monk Huairen in Wang Xizhi style (303-379, famous calligrapher and official of the Jin dynasty). Engraved by Zhuge Shenli and Zhu Jingcang.

Citation/references: Xi'an bei lin, 1963. p. 21. ; Zhong hua shu xue da ci dian, 2000, p. 747. (Sheng jiao xu) ; Beijing tu shu guan cang Zhongguo li dai shi ke ta ben hui bian, 1991, v. 15, p. 179. ; Shannxi gu dai shi ke yi shu, 1995, p. 145. ; Chugoku shodo zenshu, 1986, p. 119-125. ; Zhongguo mei shu quan ji, shu fa zhuan ke bian, 1989, v. 3, p. 4. ; Zhongguo mei shu jia ren ming ci dian, 1981, p. 139. (Wang Xizhi); p. 1502 (Huairen).

General note: Script style: xing shu. ; C-13 through C-15 (A through C) are duplicate copies.

Historical: Stele date: 8th. day of 12th. mo. of 3rd. yr. of Xianheng, Tang Dynasty (672).
Related Item
  For further information, please see Hollis number 9740038


A Harvard University Library Virtual Collection,
Copyright 2009 by the President and Fellows of Harvard College